Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Webshop beleid

Algemene voorwaarden

Over ons

Biodama is een geregistreerde handelsnaam van BigBase Co. U.A. in Nederland, Sittard-Geleen onder nummer 531.72.337 met maatschappelijke zetel te Zaanstraat 18, 6163KW Sittard-Geleen. Als u opmerkingen of suggesties heeft, ontvangen we deze graag door een e-mail te sturen naar [email protected]

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper: Biodama
Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan verkoper opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van diensten
Producten: het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten

Artikel 2 - Algemeen

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen koper en verkoper zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3 - Kwaliteit en aanbod

Biodama biedt producten met een zeer hoge kwaliteit zoals deze bij haar directe leveranciers worden verkregen. Al onze producten hebben een bewezen werking, echter verkoper garandeert geen enkel resultaat door het gebruik van de producten en kan derhalve hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Raadpleeg altijd een arts wanneer er bepaalde allergieën optreden of bij inname.

Biodama staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt dit duidelijk vermeld.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, de wijze van betaling, de verzendkosten en overige condities.

Artikel 4 - Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke maatregelen dient te gebeuren.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie hiervan door Biodama. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal Biodama hiervan een bevestiging toesturen per email. Zolang Biodama nog geen bevestiging heeft gestuurd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Verkoper is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien Biodama een online bestelling niet aanneemt, word je hiervan onmiddellijk per email op de hoogte gesteld.

De overeenkomst kan naast het Nederlands ook in eventuele andere talen worden afgesloten. 

Artikel 5 - Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders is vermeld of overeengekomen.

Betalingen kunnen op de volgende wijzen plaatsvinden:

 

 • iDEAL
 • Bancontact/Mister Cash
 • Bank overschijving: IBAN rekeningnummer: PL 92 1050 1546 1000 0092 2671 2637

 

Betaling kan geschieden zoals hierboven vermeld. Echter, in bepaalde gevallen kunnen nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van bijschrijving op de bankrekening van verkoper.

Indien u met enige betaling in gebreke bent is verkoper gerechtigd de overeenkomst en verdere overeenkomsten die zijn afgesloten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en uitvoering zal Biodama deze prijsverhoging niet aan koper doorberekenen maar voor eigen rekening te nemen.

Artikel 6 - Levering

De door verkoper opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding dan wel annulering van de bestelling, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijze niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand wordt gehouden.

Verzending van de producten vindt plaats binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling.

Producten die niet op voorraad zijn worden geleverd binnen 14 werkdagen nadat de bestelling is geplaatst, onder voorwaarde dat de producten op voorraad zijn bij de leverancier. 

Verkoper is bevoegd om bij de verzending van uw producten gebruik te maken van diensten van derden.

Artikel 7 - Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

Deze herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat de consument, of een door de consument aangewezen derde anders dan de vervoerder, de bestelling in ontvangst heeft genomen of:

 • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop jij of een    door door jou aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient u in te loggen op de website. Hier vindt u een overzicht terug van uw bestellingen. Klik op de betreffende bestelling en klik op de button om een retourzending aan te vragen. Indien u niet kunt inloggen op de website, neem dan contact met ons op via het contactformulier, waarna wij u toegang kunnen geven, of handmatig uw retouraanvraag kunnen beoordelen.

Artikel 8 - Verplichtingen van de consument tijdens de herroepingstermijn

Tijdens deze termijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken om te kunnen beoordelen of het product voldoet aan de wensen van de consument. Het herroepingsrecht vervalt indien een zegel of waarmerk wordt verbroken waardoor het product niet meer in nieuwstaat herstelt kan worden of niet meer hygiënisch verantwoord verkocht kan worden.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.

Artikel 9 - Uitoefening van het herroepingsrecht en de kosten daarvan

Om van het herroepingsrecht gebruik te maken dient de consument hiervan Biodama op de hoogte te stellen via een schriftelijke verklaring per post of e-mail. Je kunt hiervoor gebruik maken van dit modelformulier voor herroeping maar je bent hiertoe niet verplicht. 

Als de consument gebruik hebt gemaakt van het recht op herroeping binnen de gestelde termijn, zend zij het product (of producten) zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van herroeping, terug aan Biodama, of overhandigt dit persoonlijk aan Biodama. 

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 10 - Gevolgen herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betaalde bedragen die betrekking hebben op de herroeping, inclusief de door jou betaalde verzendkosten, binnen 14 dagen retour. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je het bedrag betaald hebt of de gegevens zoals je die hebt ingevuld op het modelformulier herroeping. 

Voor de terugbetaling zal Biodama geen kosten in rekening brengen. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor de directe kosten die gemaakt dienen te worden voor het terugzenden van de producten naar Biodama. 

Artikel 11 - Uitzonderingen herroepingsrecht

De volgende uitzonderingen zijn van toepassing op het herroepingsrecht. 
Uitsluiting van herroepingsrecht zijn de volgende producten:

 • de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling is verbroken.
 • levering van producten die na levering onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
 • geleverde producten die snel kunnen bederven of verouderen, zoals bijvoorbeeld etenswaren met een beperkte houdbaarheid.
 • geleverde producten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft. 
 • de levering van audio- en videoopnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken
 • de levering van losse kranten, tijdschriften of magazines.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over indien u, wat u op grond van enige overeenkomst aan Biodama verschuldigd bent, al heeft voldaan.
Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 13 - Reclames en aansprakelijkheid

U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u verkoper daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Biodama de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Hoewel wij proberen u zo goed mogelijk te adviseren en te informeren over de producten en het gebruik daarvan, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor: verkeerd gebruik en/of uit het gebruik van de producten voorvloeiend letsel, schade, bijwerkingen of allergische reacties. Onze producten zijn op geen enkele wijze aan te merken als geneesmiddelen, zij hebben alleen een ondersteunend karakter. Bij aanhoudende klachten dient u te allen tijde een arts te raadplegen.

Artikel 14 - Privacy bescherming

Bij het aangaan van de overeenkomst verzamelen wij uw persoonlijke gegevens enkel voor de afhandeling van de volledige order.

Persoonlijke gegevens is alle informatie die ons in staat stelt om u direct of indirect te identificeren, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mail of rekeningnummer.

Voor het verzenden van nieuwsbrieven bewaren we uw voorkeur hierin. U kunt te allen tijde uw voorkeur aanpassen.

Voor alle onderzoek, marketing en aanbiedingen op maat gebruiken wij anonieme gebruikersprofielen. U heeft altijd het recht om u hiervan af te melden. Stuur ons gewoon een e-mail dan nemen wij uw aanvraag in behandeling.

Wij geven u de optie om zelf uw gebruikersgegevens in te zien en direct te wijzigen door in te loggen op uw account en naar de “instellingen” te gaan. U kunt ons ook te allen tijde vragen om de gegevens in onze databank aan te passen.

Het kan zijn dat wij uw gegevens doorgeven aan derden, vanwege het afhandelen van uw order. Wij geven uw gegevens bijvoorbeeld door aan:

Wij gebruiken cookies die op uw computer worden opgeslagen zodat onze servers u kunnen voorzien van de correcte informatie die u wenst te zien of wijzigen, of die wij van u nodig hebben. U kunt in uw internetbrowser het gebruik van cookies beperken of uitschakelen.

Artikel 15 - Bestellingen en Communicatie

Voor misvattingen, schade, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en verkoper, dan wel tussen verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en verkoper is verkoper niet aansprakelijk, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van.

Artikel 16 - Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: iedere tekortkoming welke niet aan verkoper kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 17 - Overige bepalingen

Indien u aan Biodama schriftelijk of per e-mail opgave doet van een adres, is verkoper gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan verkoper schriftelijk of per e-mail opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Wanneer door verkoper gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat verkoper deze voorwaarden soepel toepast.

Artikel 18 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Pools en Europees recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Polen.

Artikel 19 - Cookies policy

Wij gebruiken cookies die op uw computer worden opgeslagen en enkel gebruikt worden voor deze website wanneer u onze website bezoekt. U kunt in uw internetbrowser instellen of u cookies automatisch wilt accepteren of dat u een melding wilt ontvangen telkens wanneer er cookies gebruikt worden.